Handelsbetingelser B2B Nature Team

 1. Omfang

1.1. Medmindre vilkårene i denne aftale udtrykkeligt er ændret i en særskilt, skriftlig aftale, er vilkårene i disse betingelser gældende.

1.2. Denne aftale om levering af produkter til videresalg finder anvendelse på aftaler indgået mellem NATURE TEAM APS og kunden. Betingelserne er gældende ved udlevering og kræver ikke accept eller underskrift.

1.3 Alle leverede produkter fra Nature Team ApS videresælges til slutbruger eller bruges kontinuerligt i klinik eller butik svarende til mere end personligt forbrug. Salget sker via de B2C platforme kunden råder over. Hvis kunden råder over platforme i udlandet, skal dette aftales før der sker et vidersalg. Det betyder, at kunden kan sælge på deres hjemmesider og deres fysiske butikker. Ændres eller udvides de nuværende aftalte  lokationer, skal dette skrifteligt oplyses inden salg af Nature Teams produkter.

1.4 Produkter leveret til kunden af Nature Team ApS må ikke sælges til 3. part med henblik på videresalg. Kunden kan ikke fungere som grossist etc. af produkter leveret af Nature Team ApS med mindre andet skriftligt er aftalt.

1.5 Afviges pkt. 1.4 forbeholder Nature Team ApS sig ret til at afbryde leveringen og stoppe samhandlen øjeblikkeligt.

 1. Bestilling

2.1. NATURE TEAM APS leverer de aftalte produkter til kunden.

2.2. Bestillinger afgives via mail, B2B på www.natureteam.dk eller telefon og kunden modtager ordrebekræftelse efter ønske.

 1. Priser

3.1. Afregning sker i henhold til af Nature Team ApS fremsendte prislister i Danske Kroner med mindre andet er aftalt.

3.2. Nature Team ApS forbeholder sig ret til at justere sine prislister, dog altid med min. 14 dages varsel af kunden.

3.3 Ved bestillinger under kr. 1200 påregnes der fragtgebyr på kr. 50. Der er gratis fragt over kr. 1200 Nature Team ApS kan ændre fragtgrænse og fragtgebyr, dog altid med min. 14 dages varsel. Der skal endvidere bestilles for minimum 500 dkk. Eks. Moms

3.4 Er du i en uheldig situation og mangler nogle varer du havde glemt at tilføje din ordre, som allerede har forladt Nature team, er det muligt at handler for under 500 eks. Moms, dog tillægges der et gebyr på 30 dkk

3.5 OBS er du fra et andet land en Danmark, gælder ovenstående punkt 3.3 IKKE.
Norge er der fri fragt over 3000 dkk (Fragt 160 dkk)
Sverige er der fri fragt over 2000 dkk (Fragt 100 dkk)

 1. Betalingsbetingelser

4.1. Betalingsbetingelser er netto 8 dage. Medmindre andet er aftalt.

4.2. Betaling via bankoverførsel. Relevante oplysninger fremgår af faktura fremsendt til kunden. Fakturaen bogføres den dag varerne sendes.

4.3. I tilfælde af forsinket betaling fra kundens side er NATURE TEAM APS berettiget til rente svarende til diskontoen + 5% p.a.

 1. Kundens forpligtelser

5.1. Det påhviler kunden at gøre NATURE TEAM APS opmærksom på eventuelle fejl og mangler ved levering. Dette skal ske inden 5 hverdage.

5.2. Kunden sælger, rådgiver og vejleder i henhold til beskrivelser på emballage eller andet af Nature Team ApS udleveret materiale på de i pkt. 1.3 aftalte lokationer. 

 1. Leveringstidspunkt

6.1. NATURE TEAM APS afsender bestillingen i løbet af 1-2 hverdage. Afvigelser kan forekomme.

6.2. NATURE TEAM APS sender via GLS. Det er dag til dag levering. Dog kan der ske fejl og derfor ændres faktura dato ikke ved en 1 dags forsinkelse.

6.3 I tilfælde af restprodukter, gives besked om de manglende produkter. Disse slettes fra ordren. Restordre sendes ikke. Medmindre andet er aftalt.

 1. Ejendomsrettigheder

7.1. Ejendomsretten til leverede produkter forbliver hos Nature Team ind til udestående faktura er betalt af kunden.

7.2. Billedmateriale, produktlogoer, foldere mm. udlånes til kunden. Retten til disse forbliver hos Nature Team ApS

 1. Ansvarsfraskrivelse

8.1. Parterne er ansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for overholdelsen af de mellem parterne indgåede aftaler, herunder nærværende vilkår.

8.2. NATURE TEAM APS er ikke på nogen måde ansvarlig for indirekte tab eller følgetab, herunder driftstab, tidstab og tab der kan opstå hos kunden.

 1. Force Majeure

9.1. Ingen af parterne kan være ansvarlig over for den anden part, hvis ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens rimelige kontrol. Begge parter er dog berettiget til at hæve en aftale om leverance, såfremt leveringen overskrides med mere end 90 dage som følge af sådanne forhold.

 1. Produktansvar

10.1. NATURE TEAM APS er kun ansvarlig for person- og/eller tingsskader, der voldes af produkter, i det omfang produktet er leveret af NATURE TEAM APS, og såfremt et sådant ansvar følger af ufravigelige danske lovregler.

 1. Opsigelse

11.1 Disse betingelser er uden slutdato og kan, med mindre der er tale om misligholdelse som beskrevet i pkt. 1.3 og 1.4, ikke fraviges. Betingelserne er gældende indtil Nature Team udleverer opdaterende Salgs- og Leveringsbetingelser.

 1. Lovvalg og tvister

12.1. Hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i Parternes indbyrdes forhold.

12.2. Parterne skal søge at løse uoverensstemmelser om betingelsernes opfyldelse, fortolkning eller udfyldning ved forhandling.

12.3. Løses konflikten ikke senest 14 dage efter en begæring om forhandling er skriftligt fremsat med henvisning til punkt 12.2, kan tvisten indbringes for de almindelige domstole med Sø- og Handelsretten som værneting i 1. instans.

 

Underskrift Nature Team:                                                                                   Underskrift:

 

 

______________________                                                                                ___________________